UČEBNICE (podle nichž na JŠ Teburg vyučujeme)

Učebnice Vám, pokud budete mít zájem, dodá škola. Zaplatíte za ně zvýhodněnou cenu, která je o 10% nižší, než běžná obchodní cena. Nekupujte si učebnice dopředu. Počkejte na začátek výuky.

Uvádíme přehled používaných učebnic:


* Headway * Natural English First Certificate MasterclassBusiness English * Učebnice němčiny * Učebnice německé konverzace * Obchodní němčina * Francouzština * ŠpanělštinaItalština * Ruština * Angličtina pro žáky * Angličtina pro teenagery *


DOSPĚLÍ

Učebnice pro jazykové kurzy - ANGLIČTINA A - všeobecná

Nejčastěji používanými učebními materiály pro výuku anglického jazyka na naší škole jsou učebnice řady New Headway (používá se Work Book i Student´s Book) - Beginner, Elementary, Pre-Intermadiate, Intermediate, Upper-Intermediate a vyšší z vydavatelství Oxford University Press. Knihy se zaměřují zejména na praktické znalosti jazyka užívaného v běžném denním styku. Headway je nejužívanější řada učebnic angličtiny pro jazykové školy a je oceněná řadou cen. Kombinuje to nejlepší z tradičních metod s nejnovějšími vyučovacími postupy. Umožňuje rychlejší a snazší získávání vědomostí a odbourává strach z použití cizího jazyka.

New Headway New Headway New Headway New Headway New Headway
..
1.Beginner Student´s Book 2.Elementary Student´s Book 3.Pre-Intermediate Student´s Book 4. Intermediate 5. Upper-Int. Student´s Book

Gramatické jevy jsou prezentovány v kontextu, který usnadňuje studentům samostatně přijít a gramatická pravidla. Slovní zásoba je prezentována podle konverzačních témat na zvolené úrovni. Kniha učí studenty jak získávat co největší znalosti. Boří bariéru mezi cizím a rodným jazykem.

Další řada učebnic angličtiny New English File a English For Life, které opět využíváme ve výuce.

Učebnice New English File kladou důraz na rozvoj komunikativních dovedností studentů a jejich jazykových znalostí k   úspěšnému zvládnutí každodenních situací v osobním i pracovním životě. Každá kapitola obsahuje aktivity na rozvoj všech čtyř jazykových dovedností, slovní zásoby a gramatiky. Učebnice mají výborně vypracovaný systém práce se správnou výslovností. Na konci učebnici najdou studenti shrnutí probírané gramatiky a slovní zásoby s   doplňkovými aktivitami.

English For Life je čtyřdílná řada učebnic anglického jazyka pro dospělé. Obsahuje 80 lekcí, které procvičují všechny jazykové dovednosti a mají podporu na přiloženém CD-ROM. Jazyk je názorně prezentován formou dialogů a obrázkového slovníku. Pravidelné příhody opakují probranou látku. Real Life - obohacuje jazyk o angličtinu, kterou se běžně mluví a studenti se seznamují se životem a životním stylem v různých zemích.

učebnice angličtiny New English File Elementary učebnice angličtiny New English File Intermediate učebnice angličtiny New English File Upper Intermediate
učebnice angličtiny English For Life Begginner učebnice angličtiny English For Life Elementary
Elementary, New Edition

Natural English: Jedná se o moderní učebnice pro dospělé (ale i teenagery), které, přesně podle svého názvu, plně respektuje a odráží pravidla přirozené angličtiny. Pomáhá studentům zaplnit mezery v jejich jazykových znalostech. Knihy se orientují na užití přirozeného hovorového jazyka při běžné konverzaci. Gramatika v učebnici tvoří přehledný soubor gramatických pravidel a ta jsou řazena po menších celcích. Užívají se fráze a spojení, která používají rodilí mluvčí. Velký důraz je kladen na poslech a mluvení a na vybudování správných dovedností při poslechu. Tyto učebnice jsou zaměřeny více konverzačně, proto je užíváme v takto směřovaných kurzech.

Obsah učebnic byl stanoven na základě rozsáhlého výzkumu ve 20 zemích, a plně odráží potřeby středně a více pokročilých studentů.
natural English Pre-Intermediate natural English Intermediate

 

Učebnice pro jazykové kurzy - Angličtina - First Certificate

K přípravě na zkoušku FCE užíváme učebnice: Simon Haines, Barbara Stewart: First Certificate Masterclass, Student´s Book Jedná se o oblíbenou učebnici angličtiny, která nabízí důkladnou a systematickou přípravu na všechny části zkoušky FCE, a to jak po jazykové stránce tak po stránce technik zvládnutí zkoušky.

First Certificate Masterclass
Oxford University Press

 

Učebnice pro jazykové kurzy - Angličtina - Business

V jazykových kursech Business English (obchodní angličtiny) užíváme učebnice: Market Leader, od David Cotton, David Falvey and Simon Kent, z vydavatelství Longman a Bill Mascull: Business Vocabulary in Use , Cambridge University Press.

Market Leader Business Vocabulary in Use
Course BookPre-Intermediate Advanced


Starší učebnice

Máte-li starší vydání učebnice Angličtina pro JŠ, Peprník, Nangonová (i s jiným přebalem- je to evergreen mezi jazykovými učebnicemi), je možno tyto učebnice používat  jako doplňkový materiál pro samostudium. Ve výuce tyto učebnice sice přímo nevyužíváme, ale pro domácí přípravu se hodí, zejména pro dobře zpracovaná česká vysvětlení gramatiky.

Angličtina pro jazykové školy, Peprník, Nangonová ...
1. díl 2. díl 3. díl 4. díl

 

NĚMČINA

 

Učebnice pro jazykové kurzy - Němčina - obecná

V kursech se vyučuje podle učebnic "Sprechen Sie Deutsch" z vydavatelství Polyglot. Tyto učebnice velmi zdařile spojují mluvní praxi s náslechem namluvených textů, ale není zde opomenuto ani podrobné vysvětlení gramatických jevů. Učebnice obsahuje jasný a názorný výklad gramatiky a širokou škálu nejrůznějších mluvnických cvičení a her. Významnou částí učebnice jsou konverzační procvičování každé lekce. Součástí učebnice je i pracovní sešit, mapy, slovník a přehled gramatiky pro domácí přípravu.

Sprechen Sie Deutsch
1. díl 2. díl 3. díl 4. díl

 

Učebnice pro jazykové kurzy - Německá - konversace

Německá konverzace se vyučuje pomocí učebnic: Studio d, vydavatelství Fraus, která je moderně postavena se spoustou obrázků, konverzačních her a fonetických cvičení. Učebnice slouží k základním konverzačním cvičením a upevňuje a procvičuje jednoduché vyjadřování pomocí základních slovních obratů. Těžištěm učebnice jsou komunikativní kompetence, zakotvené na pevných gramatických základech a rozvíjené v řadě rozmanitých aktivit. Každá úroveň se skládá z dvanácti lekcí v rozsahu 8-10 stran, které mají jednotnou strukturu. Děje v učebnici se odehrávají na pozadí německy mluvícího prostředí a studenti tak podvědomě získávají i  základní zeměpisné znalosti. Sada cvičení v rozsahu 5 stran je vždy součástí příslušné lekce. Závěrečná stránka v lekci je přehledem probraných komunikativních dovedností, gramatiky a výslovnosti.

Učebnice A2 má oddělený pracovní sešit.

Učebnice Deutsch im Gespräch z vydavatelství Klett disponuje bohatou slovní zásobou. Slovní zásoba je zde uspořádána podle konverzačních témat. Učebnice je využívána k nácviku složitějších řečových situací, při kterých jste nuceni využívat větší slovní zásobu.

učebnice němciny učebnice němciny učebnice němčiny Studio d B1
Konverzační učebnice .
studio d A1 studio d A2 učebnice
studio d A2 cvičebnice studio d B1
Alltagssprache Deutsch, Deutsch im Gespräch

Další, tentokrát německé učebnice z NSR, jsou využívány jako doplňkový materiál, zejména při vysvětlování a procvičování gramatiky a při praktické přípravě na zkoušky. Doplňkové učebnice jsou užívány, ale nemusíte si je zakoupit.

Doplňkové učebnice němčiny z německých vydavatelství - Max Hueber Verlag, Ernst Klett International Stuttgart, které používáme při výuce. Učitel  z nich pro Vás zpracovává testy a připravuje poslechová a další cvičení pro zvýšení Vaší konverzační obratnosti. Učebnice pomáhají i při přípravě na zkoušku Zertifikat Deutsch als Fremdsprache

Doplňkové učebnice
Mit Erfolg zum Zertifikat Sage und schreibe Leichte Tests Grundstufen-Grammatik Zertifikat Deutsch, Der schnelle Weg

 

Učebnice pro jazykové kurzy - Němčina - obchodní

Obchodní němčina se vyučuje podle učebnic:1/ Němčina pro komerční praxi, Kettnerová,Tesařová, nakladatelství Fraus Plzeň 2/ Nová učebnice obchodní němčiny, Lopuchovská, Managemement Press, Praha

Nová učebnice obchodní němčiny Němčina pro komerční praxi

 

FRANCOUZŠTINA

 

Učebnice pro jazykové kurzy - francouzština

 

Édito niveau B2 Učebnice + CD - Nejmodernější učebnice francouzského jazyka pro rozvoj konverzace u pokročilejších studentů.

učebnice francouzštiny


Le nouvel Edito B1

 

Pro výuku francouzštiny dále využíváme: Connexions I.,II. díl - moderní učebnice, která odpovídá kritériím společného evropského rámce pro jazykové vzdělávání, je zaměřena na poslech a komunikaci v běžných každodenních situacích. Obsahuje ukázky přípravy na zkoušky DELF a shrnující cvičení pro sebehodnocení mezi lekcemi, nechybí také články k reáliím, je aktuální a má bohatou obrazovou přílohu.

Connexions, 1 díl                                                                                              Connexions, 2 díl
učebnice pracovní sešit studijní příručka učebnice pracovní sešit studijní příručka

Vyučujeme také podle knih "On y va!" a to podle učebnic a pracovních sešitů z nakladatelství LEDA, autor: Jitka Taišlová. Jedná se o nový, přepracovaný čtyřdílný učebnicový komplet pro dospělé studenty. Učebnice je založena na srovnání francouzštiny jako cizího jazyka s češtinou a sleduje dvojí cíl: položit pevný základ komunikativní a jazykové kompetence umožňující dorozumění v běžných životních situacích a současně seznámit s reáliemi francouzsky mluvících zemí. Obsahuje texty k různým konverzačním tématům, gramatický výklad, cvičení a francouzsko-český a česko-francouzský slovníček. Učebnici doplňují 2 pracovní sešity a kazeta. O její kvalitě svědčí i to, že získala schvalovací doložku MŠMT ČR pro výuku francouzštiny na gymnáziích, středních odborných školách a středních odborných učilištích.

On y va! 1 On y va! 2 On y va! 3

 

 

ŠPANĚLŠTINA

 

Učebnice pro jazykové kurzy - španělština

Výuka probíhá podle učebnic - "Nuevo VEN" ,  "Španělština pro samouky" a "Učebnice současné španělštiny".

"Španělština pro samouky": Jedná se o oblíbenou učebnici v novém zpracování zaměřeném na všechny španělsky hovořící země, především na Španělsko. Důraz je kladen na aktivní užívání španělštiny, schopnost dorozumět se v nejčastějších situacích a na pohotové vyjadřování. Komunikativní ráz byl v novém vydání ještě zdůrazněn: maximální pozornost je věnována hovorovému jazyku a vazbám společenského styku. Součástí učebnice je klíč ke cvičením se španělsko-českým a česko-španělským slovníčkem v samostatné brožuře.

"Učebnice současné španělštiny": U této učebnice se předpokládá výuka s učitelem, je vhodná na gymnáziích, obchodních akademiích a jazykových školách. Kniha je doplněna nahrávkou, klíčem i slovníčkem.  Učebnice nás seznamuje s gramatikou a slovní zásobou nutnou pro běžnou komunikaci. S její pomocí lze rozvinout schopnost komunikovat a psát v běžných životních situacích. Učebnice vychází ze současné evropské španělštiny.

"Nuevo VEN 1"
Třídílného učebnicový soubor Ven pro dospělé studenty na středních a jazykových školách. Učebnice je přehledně uspořádaná a moderně graficky zpracovaná. Silná konverzace rozšiřuje znalostí reálií. Mluvnický systém s procvičováním. Nácvik porozumění i z CD. Lekce je dělena na oddíly - A a B jsou věnovány ukázkám jazyka, porozumění mluvenému a procvičování v dialozích, C se zaměřuje na výslovnost, pravopis, rozšíření slovní zásoby, mluvnické jevy.

učebnice španělštiny

Espaňol en macha 1

Moderní učebnice se zajímavými aktuálními tématy. Učebnice je bohatě doplněna poslechem a nutí k mluvení. Je výborná pro jazykové kurzy španělštiny s dotací 2 vyučovacích hodin týdně, pak se dá zvládnout během jednoho školního roku. Učebnice se zasvěceně věnuje i hispánské kultuře.

Učebnice španělštiny Nuevo Ven

Nuevo VEN


Kolektiv autorů Ven nuevo reagoval na požadavky a doporučení kladené "Institutem Cervantes" pro výuku španělštiny v rámci Evropské unie a odpovídá standardům Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (všechny 3. díly pokrývají stupeň B2/C1)

Pracovní sešit k učebnici španělštiny Nuevo Ven Nuevo VEN 1 - pracovní sešit
Španělština pro samouky

 

Učebnice v novém aktualizovaném zpracování. Důraz je kladen na aktivní užívání zejména hovorové španělštiny, schopnost dorozumět se v nejčastějších situacích a pohotové vyjadřování. Součástí učebnice je klíč ke cvičením se španělsko-českým a česko-španělským slovníčkem v samostatné brožuře. V knize je velmi dobře v češtině vysvětlena gramatika, pro případ, že by student měl pocit, že výklad lektora v hodině nedostatečně pochopil. Kniha je zpracována s ohledem na českého uživatele, tedy je v ní věnována pozornost jevům, které se sice vyskytují v jiných jazycích (například předpřítomný čas), ale v češtině neexistují, proto s ním tradičně Češi mívají problémy. Ke knize je připojen klíč, takže si žák může samostatně procvičovat své znalosti, pokud se například nemůže dostavit na hodinu. Kniha je velmi dobře metodicky zpracována, jednotlivé kapitoly nejsou přesyceny gramatikou, naopak složitější gramatické jevy jsou rozděleny do více kapitol. Kapitoly jseu sestaveny tak, aby se uživatel co nejdříve mohl domluvit v základních situacích, které při pobytu v zahraničí mohou nastat. Z edic učebnic pro samouky patří španělština k těm nejlépe propracovaným.

Učebnice současné španělštiny

 

Tato publikace získala schvalovací doložku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 15 958-23 a je zařazena do seznamu učebnic pro střední vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic s dobou platnosti šest let. Učebnice vychází ze současné evropské španělštiny, na nejdůležitější rozdíly latinsko-americké španělštiny je upozorněno.

 

Aventura

Aventura je učebnice vytvořená českými autory pro české studenty. Má všechny přednosti česky psaných učebnic  (systematišnost, česky a pro Čechy vysvětlená gramatika, systematicky uspořádaný slovníček na konci každé lekce,  množství gramatických cvičení) i všechny přednosti učebnic vytvořených v zahraničí (je pestrá, zábavná, vtipná, obsahuje náměty na běžné praktické rozhovory, obsahuje řadu poslechových cvičení, na v závěru každé lekce je delší článek (ovšem bez nesrozumitelně komponovaných souvětí) na téma z reálií, a dále vtipný komix.

učebnice španělštiny Aventura
učebnice španělštiny Aventura 2
Aventura 1 Aventura 2

 

ITALŠTINA

 

Učebnice pro jazykové kurzy - italština

Vyučujeme podle učebnic Nuovo Progetto italiano 1 a Italština od Aleny Bahníkové z nakladatelství Leda.

Učebnice Aleny Bahníkové Italština vysvětluje jednotlivé mluvnické jevy přehledně a srozumitelně, dokládá je množstvím příkladů a nabízí jejich procvičení v celé řadě rozmanitých a zábavných cvičení. Další cvičení usnadňují zvládnutí slovní zásoby a nácvik komunikativních schopností.

Cvičení v učebnici jsou zaměřená na práci studenta s učitelem. Články jsou zpracovány zábavnou formou a zaměřují se na každodenní situace, používají obraty a fráze z každodenního života, takže si troufám říct, že student je schopen se již po 2 letech studia obstojně domluvit v situacích, do kterých se jako turista dostane: obchod, trh, dopravní prostředky, restaurace, památky, orientace ve městě...

Progetto italiano 1 a Progetto italiano 2 je třídílný moderní kurz italštiny. Učebnice je vhodná pro mládež i dospělé. Má vyrovnaný podíl gramatiky a komunikativních cvičení, obsahuje zábavné rozhovory a motivační aktivity, již od prvního kontaktu motivuje studenta ke studiu a efektivní komunikaci a učebnice jsou doplněny o informace a zajímavosti ze života a kultury Itálie.

Učebnice italštiny Nuovo progetto Italiano

Italština

Nuovo Progetto italiano 1

 

 

Italština od Aleny Bahníkové

Jedná se o nejucelenější učebnici italského jazyka na českém knižním trhu ve zcela přepracované a doplněné podobě. Obsahuje kompletní mluvnici současné italštiny, přibližně 3500 nejfrekventovanějších slov a bohatou frazeologii. Učebnice obsahuje i texty zprostředkovávající italské reálie a četné autentické materiály.

Učebnici doplňujeme výukovými materiály z Itálie.

RUŠTINA

 

Učebnice pro jazykové kurzy - ruština

Vyučujeme podle nových, moderních učebnic, které přinášejí základní znalosti ruské mluvnice, slovní zásoby (v rozsahu přes 2000 slov a slovních spojení), frazeologie a výslovnosti.

učebnice ruštiny Raduga po novomu

Raduga po novomu

pětidílný soubor učebnic ruštiny pro začátečníky. Jednotlivé díly odpovídají úrovním A1-B1 SERR pro jazyky. Slovní zásoba a reálie jsou uváděny v interkulturních souvislostech. Naleznete zde velké množství mezipředmětových vztahů.

1.díl (úroveň A1/1) výrazně inklinuje k  osvojování zvukové a grafické stránky jazyka spolu s detailnějším nácvikem psané azbuky (v pracovním sešitě).

Ve 2. díle (úroveň A1/2) je učivo rozvrženo do 6 lekcí a orientováno na témata: škola, ve městě a nákupy. Žáci se seznámí s Moskvou, Petrohradem a Prahou. Prohlubují se a systematizují znalosti mluvnice: skloňování podstatných jmen a tázacích zájmen, řadové číslovky, časování dalších sloves a jejich vazby. Pracovní sešit nabízí množství cvičení a úloh pro práci ve třídě i doma. Je vybaven přehledem mluvnického učiva a slovníčky česko-ruským a rusko-českým (slovní zásoba 2.dílu). Důležitou roli plní grafická úprava celého souboru, která usnadňuje učitelům i žákům orientaci ve stavbě lekcí. Učebnice i pracovní sešity jsou bohatě vybaveny fotografiemi a  ilustracemi.

Ruština nejen pro samouky

Učebnice umožňuje osvojení ruského jazyka od azbuky po samostatný písemný či mluvený projev. Důraz je kladen na aktivní užívání ruštiny, pochopení podobností i odlišnosti češtiny a ruštiny, schopnost dorozumět se v nejčastějších situacích a pohotové více... vyjadřování. Výběr témat z nejrůznějších oblastí běžného života vede k porozumění mluveného i čteného.

 

DĚTI, ŽÁCI A TEENAGERS

Učebnice pro jazykové kurzy - angličtina děti a angličtina žáci

Kurz podle učebnic Chit-Chat upevňuje rozvoj řečových dovedností (poslechu, mluvení, čtení a psaní) způsobem, který odpovídá věkové kategorii žáků od cca 7 let. Je vhodný jak pro úplné začátečníky, tak pro ty, kteří již nějaký jazykový kurz absolvovali. Výhodou učebnice je jasné, přehledné podání mluvnice (žák vždy ví, co se učí). Výborné ilustrace doplňují chytlavé melodie písniček a říkadel. Nenásilné informace o životě v anglicky mluvících zemích motivují žáky. Učebnice obsahuje pravidelná opakování a testy.Doložka MŠMT: 19618/2002-22 (Chit Chat 1) 28107

Chit Chat 1
Chit Chat je kurz pro 7-10ti leté děti, které začínají s angličtinou na I. stupni základní školy.
Chit Chat 2
Dvoudílný motivující kurz pro žáky ze 3. nebo 4. tříd ZŠ, který rozvíjí všechny řečové dovednosti: mluvení a poslech, čtení i psaní

Open Doors: Jedná se o třídílný kurz pro starší žáky. První díl je možno probírat v 5./6. třídě (alespoň po jednom roce výuky angličtiny). Učivo jednoho dílu lze rozložit do jednoho a půl roku (tzn. tři díly pokryjí výuku až do 9. třídy). Kombinuje tradiční a komunikativní metody výuky. Velice přehledná, pevná struktura každé lekce dokonale vede učitele i žáky. V části English Across the Curriculum se žáci vypraví i do jiných předmětů (zeměpis, matematika, dějepis, hudební výchova atd.) a uplatní i tam své jazykové dovednosti. Ideální učebnice pro nejnižší třídy víceletých gymnázií. Učebnice má doložku MŠMT.

Open doors 1
Tříúrovňový kurs pro mladé začátečníky, kombinující nejlepší současné metody s jasným a jednoduchým přístupem učení.
Open doors 2
Nabízí důkladný a průhledný učební materiál, nezávislé učební metody a variabilní výukový materiál.

Student`s Book, Work Book, Longman  - Kurz obsahující zajímavá témata pro mladší "náctileté", skutečné postavy a jazyk - ve skutečných jazykových situacích, hry, populární písničky, fotopříběhy a další aktivity, které přitahují tuto věkovou skupinu studentů. Pomáhá učitelům, kteří mají skupiny žáků s velmi rozdílnými znalostmi, rozšiřuje také kulturní uvědomění studentů a rozvíjí jejich dovednosti týkající se psaní.

New Snapshot New Snapshot New Snapshot
starter elementary pre intermediate

 

Učebnice pro jazykové kurzy - TEENAGERS

Student`s Book,Work Book, MCMILLAN Učebnice je charakteristická svým strukturovaným přístupem ke gramatice. Řízné aktivity přecházející ve volné aktivity až na rozvoj plynulého projevu, kde studenti mohou uplatnit osvojenou anglickou gramatiku v komunikativních situacích.
Učebnice nabízí širokou škálu textů a dialogů, které odpovídají věku studentů, včetně příběhu s postavami teenagerů v obou dílech. Oddíl Inspiration Extra! obsahuje projekty, písničky, scénky, kvízy, hry. V závěru každé lekce se pravidelně střídají oddíly Culture (pro výuku kulturních témat) a Review (pro opakování).

Inspiration 2 Inspiration 3
2, StB 2, WB 3, StB 3, WB