Seznam článků v Vlastnosti - Eigenschaften:

Die menschlichen Eigenschaften

Lernen eines Wortschatzes heißt, Wörter in ihren vielen Facetten (z. B. Schreibung, Lautung) wahrzunehmen, zu verstehen, zu memorieren, anzuwenden. Jedes neue Wort/jedes Redemittel ist ein Beitrag zu mehr Weltwissen und stärkt damit die Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler. - (aus: Astrid Lehmann, Anett Pilz, Thea Sarich, Wortschatzarbeit im Deutschunterricht)

Citace: Učení se slovní zásobě znamená, všímat si slovíček ve všech jejich podobách (psaní, výslovnost), rozumět jim, opakovat je, používat. Každé nové slovíčko/mluvnický prostředek je příspěvkem k lepšímu poznání světa a posiluje tím osobnost studentky nebo studenta. Konec citace.  

Pozor - na konci je první písemný úkol z tohoto tématu. (téma procvičujte několik týdnů - jinak se nic nenaučíte)

Sichten Sie bitte die Tabelle der Eigenschaften: (Prostudujte si tabulku vlastností) Úkoly najdete za tabulkou.

Die positiven menschlichen Eigenschaften +

malá čísla za slovem - stejný kmen, ale jiný význam (gutmütig x hochmütig)

weise

moudrý

gutmütig 2

dobromyslný

vernünftig

rozumný

gutgläubig

důvěřivý

klug

chytrý

gehorsam

poslušný

wendig

obratný

brav

hodný

e Würde

důstojnost

herzlich

srdečný, upřímný

würdig

důstojný, vznešený, vážený,

nett

milý, příjemný

vertrauenswürdig

důvěryhodný

lieb

milý, laskavý

bedachtsam

rozvážný

sorgsam

starostlivý

e Demut

pokora

kulant

zdvořilý

demütig 

pokorný

entschlossen

rozhodný, odhodlaný

demütigen 

pokořit, potupit

   

e Frömmigkeit

zbožnost

konsequent, folgerichtig

důsledný

fromm

zbožný

zielbewusst

cílevědomý

sittig

mravný

zäh

houževnatý

sensibel

citlivý

spröde

zdráhavý

empfindlich

citlivý

   

gefühlvoll 1

cituplný

r Mut

odvaha

keusch

cudný, 

mutig

odvážný

harmlos

nevinný, neškodný

keck

smělý

barmherzig

milosrdný

   
   

s Selbstbewusstsein

sebevědomí

großzügig

velkorysý

selbstbewusst

sebevědomý

höflich

zdvořilý

   

hilfsbereit

ochotný

r Stolz

pýcha

humorvoll

humorný

stolz

pyšný

gesellig

družný, společenský

entsetzt

zděšený, šokovaný

e Geduld

trpělivost

vorsichtig

opatrný

geduldig

trpělivý

   

e Gelassenheit

trpělivost

ängstlich

bázlivý

gelassen

klidný

scheu

plachý, nesmělý

   

schüchtern

plachý, ostýchavý

e Bescheidenheit

skromnost

erschrocken

vylekaný

bescheiden

skromný

   

r Ehrgeiz

ctižádost

   

ehrgeizig

ctižádostivý

e Reue

lítost

e Neugier

zvědavost

reuig

lítostivý

neugierig

zvědavý

s Mitleid

soucit

   

mitleidsvoll

soucitný

aufgeschlossen

otevřený

e Verzweiflung

zoufalství

aufrichtig

upřímný

verzweifelt

zoufalý

   

e Wehmut

žal

s Sehnen

touha

dumpf

otupělý

sich sehnen nach

toužit

   
       

e Gerechtigkeit

spravedlnost

e Empörung

odpor, rozhořčení

gerecht

spravedlivý

   
 
 

Die negativen menschlichen Eigenschaften -

 

seltsam

podivný

   

wahnsinnig

šílený

herzlos

bezcitný

einfältig

přihlouplý

gefühllos

bezcitný

blöd

blbý

rücksichtslos

bezohledný

doof 

hloupý

grob

hrubý

dumm

hloupý

grausam 

strašný, krutý

klobig

neohrabaný

   

fahrig

roztržitý

   
       
       
       

unerträglich

nesnesitelný

r Neid

závist

streitlustig

hádavý

geizig

lakomý

eingebildet

domýšlivý

r Geiz

lakomství

überheblich

nafoukaný

hamstern

křečkovat

böse

zlý, neposlušný

r Hamster

křeček

zimperlich

nedůtklivý

habsüchtig

hrabivý

stur

tvrdohlavý

habgierig

hamižný, chamtivý

   

karg

skoupý (chudý - půda)

e Abergläubigkeit

pověrčivost

   

abergläubisch

pověrčivý

   

unentschieden

nerozhodný

eigensinnig

umíněný

   

hartköpfig, dickköpfig

tvrdohlavý

   

beleidigt

uražený

eifersüchtig

žárlivý

penibel,pingelig

puntičkářký

neidisch

závistivý

   
   

tückisch

potměšilý

   

ätzend

jízlivý

aufbrausen

vybuchnout zlostí

gemein

sprostý

wütend

vzteklý

r Abscheu

hnus

zornig

vzteklý

abscheulich

hnusný

gereizt

podrážděný

ekelhaft

hnusný

launisch

náladový

widerlich

odporný

unerträglich

nesnesitelný

   

streitlustig

hádavý

eitel

ješitný, marnivý

trübselig

zasmušilý, zkormoucený

e Eitelkeit

marnivost

schroff

nevlídný

schlau

mazaný

   

berechnend

vypočítavý

   

hochmütig 2

domýšlivý

r Petzer

žalobníček

   

kindisch

dětinský

r Heuchler

pokrytec

verwöhnt

rozmazlený

   

albern

pošetilý

   

ausgelassen

rozpustilý

   

skurril

šaškovský

   
       

Die Eigenschaften der Sachen

       

jämmerlich

bídný

öde

nudný

im jämmerlichen Zustand

 

öde Rede

nudná řeč

       

rozměr vlastnosti:

     

entsetzlich

strašný, hrozný, 

   

entsetzlich kalt

strašně studený

   

unheimlich

hrozný, -ě

   

unheimliche Angst

hrozný strach

   

ungemein

nesmírně

   

ungemein geliebt

nesmírně oblíbený

   
       
       

Slovíčka (cizího původu), která použijete, pokud chcete být za inteligenta (pozor, běžně se užívají)

cizí slovo

 

německy

 

süffisant

samolibý, ješitný

selbstgefällig 

samolibý, ješitný

pozor slovo suffisant

dostačující

   

exorbitant

obzvláště /míra/

   

akribisch

pečlivý,-ě

   

jovial [jovial]

bodrý

   

blasiert

znuděný

   

malträtiert

týraný

   

eloquent

výřečný

   

plausibel

jasný, srozumitelný

   

alkoholisiert

opilý

   

penibel

puntičkářský

   
       
       

Aufgaben zur Tabelle:

A. Zapamatování

  1. Pročtěte si hlasitě všechna slovíčka z tématu slovní zásoba. (pokud je nějaká neobvyklá výslovnost je uvedena v hranaté závorce, jinak běžná četba)
  2. Zakryjte si německé znění a zkoušejte přeložit a naopak. 
  3. Slovíčka, která si nedokážete zapamatovat si napište na malé kartičky - z jedné strany česky z druhé německy. Tyto kartičky noste s sebou a čtěte je při každé příležitosti. Slovíčka, která se Vám zdají nejtěžší si napište na lístky a pověste si je na místo, kde je uvidíte (kuchyň, toaleta …). Vždy (pokud je vidíte) si je přečtěte a zpopakujte.

B. Cvičení

  1. Používejte slovíčka v krátkých spojeních - neučte se je samostatně - např. Meine Freundin ist wirklich sorgsam und kulant. Mein Chef ist exorbitant süffisant (selbstgefällig). …
  2. Pokud jste někde mimo zkoušejte si říct vlastnosti člověka, kterého potkáte německy. (Noste s sebou kartičky - můžete si je vyhledat.) Popř. si vlastnost česky zapište a později vyhledejte.

POZOR: v přiloženém souboru najdete ještě písemný úkol! Platí pouze pro studenty Teburg.

Příští a další týden bude do přiložených souborů přidán - obrazový materiál a pak test.

Přiložené soubory

Podpořte nás

Podpořte nás vložením naší ikony na Vaše stránky. Děkujeme.

Ikonka Elearning Teburg.cz Jesliže si chcete ikonku uložit, klikněte na ni. Nebo si přímo zobrazte HTML kód pro vložení na Vaše stránky.