Nástěnka


Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali text o Schulwesen. A pak jsme se začali věnovat Konjunktivům. Příště pokračujeme :-)
Na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení k countables and uncountables. Příště nás k tomu čeká ještě jedno cvičení-přehled. Dělali jsme opakovací cvičení na časy, a pak na to navázali začátkem lekce 7C, zvládli jsme i gramatiku vzadu. Str. 134 a cv. 135. Za úkol máte 15 vět z těch, které jsem poslala, zbytek pak budeme dělat příště:-)
Mějte hezký adventní týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení k countables and uncountables. Příště nás k tomu čeká ještě jedno cvičení-přehled. Dělali jsme opakovací cvičení na časy, a pak na to navázali začátkem lekce 7C, zvládli jsme i gramatiku vzadu. Str. 134 a cv. 135. Za úkol máte 15 vět z těch, které jsem poslala, zbytek pak budeme dělat příště:-)
Mějte hezký adventní týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Dobrý večer :-)
Dnes jsem dodělali cvičení na vazby přídavných jmen a také zájmenná příslovce, což nás trochu potrápilo a budeme se tomu v některé z příštích hodin ještě věnovat. Pak jsme Začali článek Das deutsche Schulsystem, a příště s ním budeme dále pracovat. Stále nám zůstávají Konkunktivy,nezapomeňte na ně:-)
Mějte se krásně.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali věty k present perfect. Pak jsme se v učebnici věnovali countables and uncountables na str. 78 a 79 a udělali jsme i workbook 7B. Pak jsme překládali další věty k present perfect, deset jich máte za úkol. A pak další přehled gramatiky k C/UN nouns. Příště k tomu uděláme cvičení.
Na viděnou opět v pondělí.
Olga
Od: KatKo (žák)Pro: Iveta P. (učitel)
Hezký večer,
dnes jsme pokračovali s gramatikou: podívali jsme se na osobní zájmena, tázací zájmeno "wer", přivlastňovací zájmena, překlad českého "svůj" a nepravidelná slovesa, včetně rozkazovacího způsobu.
Přeji krásné svátky,
Katka
Od: KareOp (učitel)Pro: Iveta P. (žák)
Krásný den,
v úterý jsme na žádost zrekapitulovali formy německých budoucích a minulých časů včetně modálních sloves, abyste se mohla lépe vyznat ve větách, s nimiž se setkáváte. Příště si zopakujeme předložky a předpony.
Mějte se hezky!
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme zopakovali rozkaz, a pak jsme se vrhli na vazby přídavných jmen, tam budeme příště pokračovat a také začneme ten konjunktiv:-)
Opatrujte se.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme toho stihli hodně!!! :-) Dodělali jsme věty z domácího úkolu, pak jsme pokračovali v učebnici 7A, celou tuto část lekce máme hotovou, i workbook k ní, 7A. Pak jsme dělali můj text na present perfect. A pak jsme ještě začali lekci 7B, máme hotovo po gramatiku na str. 134 7B i cvičení vpravo na str. 135. Věty homework pošlu do mailu :-)
Olga
Od: KatKo (učitel)Pro: Iveta P. (žák)
Dobrý den,
v pátek jsme se zabývali slovesem "haben" a znovu si zopakovali pravidla pro časování pravidelných sloves. Dále jsme si vysvětlili zápor v němčině (nein, nicht, kein) a jak jej používat.
Od: KareOp (učitel)Pro: Iveta Pallaiová (žák)
Milá paní Pallaiová,
v úterý jsme společně prošli skloňování podstatných jmen a zájmen podle pádů, vysvětlili jsme si, k čemu je potřeba se různé tvary učit a na základě souhrnného výběru gramatiky jsme si ukázali souvislosti a jak se v této gramatice orientovat.
Snažili jsme se tak propojit informace, které jsme už částečně znali, abychom zaplnili díry a lépe se vyznali.
Od: Olaop (žák)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme probírali perfektum způsobových sloves, dělali jsme na to cvičení, a pak ještě plusquamperfektum, věty s nachdem a bevor.
Takže gramatická hodina :-)
Na viděnou příští týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
zkontrolovali jsme dnes ještě jednou homework a dodělali celé cvičení.Potom jsme udělali ještě jedno na present perfect a další gramatiku a věnovali jsme se učebnici, začali jsme lekci 7A.
Úkol opět pošlu mailem:-)
Na viděnou opět v pondělí.
Olga
Od: KatKo (učitel)Pro: Iveta P. (žák)
Dobrý den,
projeli jsme gramatiku první lekce (tj. člen, časování sloves, tykání a vykání, sloveso sein, pořádek slov v oznamovací a tázací větě) a z druhé lekce skloňování podstatných jmen a sloveso haben.
Takže toto procvičit, plus fráze týkající se pozdravů a rozloučení se určitě hodí.
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení z minula, na spojky. A pak jsme se věnovali opakování perfekta. Celé opakovací cvičení ještě nemáme hotové, takže příště budeme pokračovat :-)
Hezký týden přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení na present perfect z DÚ, pak jsme dodělali poslechy k 6. lekci a taky workbook k 6. lekci. A dělali jsme další část gramatiky k present perfect tense. Domácí úkol opět pošlu mailem.
Hezký týden přeji:-)
Olga
Od: Petr (učitel)Pro: Karla (žák)
Přijďte ve čtvrtek, hodina se koná.
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali cvičení na předložková spojení z minula. Pak jsme se věnovali členům a začali jsme Konjunktionen, máme hotové A, B, a část C, to příště doděláme.
Mějte se moc hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali stranu 72 v učebnici, krom poslechu dole, ten uděláme příště. Stranu 73 a74 a pak str. 75 bez poslechu, ten uděláme taky příště. Začali jsme present perfect a domácí úkol vám pošlu na mail. Mějte se co nejlépe a na viděnou příští týden:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme opakovali souřadné souvětí, pak jsme dodělávali článek z minula. A dále jsme se věnovali časovým údajům a předložkovým spojením, která ještě doděláme příští hodinu.
Mějte se hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Dobrý den:-)
Dnes jsem dodělali ještě jedno zbývající cvičení na present simple and continuous z minulé hodiny. Pak jsme se vrhli na lekci 6D a pak i workbook 6D. Za domácí úkol máte věty k slovní zásobě City. Stihli jsme přeložit i Everyday English. Takže Great Job today :-)
Na viděnou příští pondělí.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme ještě opakovali rozkazovací způsob. Pak jsme Procházeli pravidla pro určování rodů v němčině, Geschlecht - Genus. A pak jsme četli, k článku patří ještě cvičení, které budeme dodělávat příště. Uvidíme se opět v úterý!!! Mějte se hezky Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali obě strany cvičení na word order. Pak jsme pokračovali ve cvičení There is there are. Posledních 15 vět máte za úkol!!! :-) Pošlete mailem. Udělali jsme lekci 6C do konce a pak i 6C ve workbooku. Máme hotov i jeden z papírů, které jsem posílala na Present Continuous- 003. 004 budeme dělat příště!
Mějte se moc hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme na začátku hodiny překládali náhodné věty. Potom jsme udělali celé cvičení na předložky a určité členy z minula a začali jsme opakovat rozkazovací způsob. Příště v tom budeme pokračovat :-)
Mějte se hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (učitel)
Moji milí,
dnes jsme přeložili věty "translate", celý papír. Z papíru There is/are máte prvních 10 vět nahoře za úkol, pošlete mi mailem :-) Zbytek jsme překládali v hodině a doděláme příště. Udělali jsme článek Polar bear. A v učebnici na str. 68 vše, na str. 69 budeme pokračovat příště. Snad jsem na nic nezapomněla :-)
Hezký týden vám přeji a na viděnou příští pondělí!
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme měli první hodinu po prázdninách, opakovali jsme především skloňování a členy, určitý a neurčitý. Domácí úkol mi pošlete mailem:-)
Mějte se moc hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí, tak dnes jsme zahájili školní rok, naši němčinu :-) Opakovali jsme skloňování, zájmena, zápory, bavili se o prázdninách. Uvidíme se za 14 dní, protože příští týden je státní svátek.
Na viděnou Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí agličtináři,
zahájili jsme dnes školní rok :-) Moc jsem se na vás těšila! Zopakovali jsme na úvod slovosled, present simple a contunuous, otázky, bavili jsme se o prázdninách. Máte dva domácí úkoly, tak průběžně posílejte. Uvidíme se za 14 dní. Mějte se zatím moc hezky.Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí, dnes jsem překládali věty na úvod hodiny, pak jsme opakovali slovesa ve spojení s předložkami a četli článek o Sonne und Mond. Příště ho doděláme.
Na viděnou opět v úterý.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Dobrý den:-)
Dnes jsme opakovali přídavná jména, překládali jsme věty. Pak jsme dělali cvičení 5 na str. 99 a pokračovali jsme ještě na. str. 100 cv. 8, 9, 10. Pak jsme poslouchali cvičení 17 na str. 92.
Uvidíme se opět v úterý:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí, dnes jsme na úvod udělali cvičení na adjectives zakončená na -ED a -ING. Pak jsme se věnovali poslechům, které jsme nemohli dělat během on line výuky. Příští hodinu budeme mít ve středu 16. 6. v 16.30. Nezapomeňte na to:-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali věty na there was/were. Pak jsme dodělali workbook, lekce 6B a také máme hotovou lekci 6B v učebnici.
Příště se uvidíme ve škole!!! :-) A budeme hlavně poslouchat.
Na viděnou.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme na úvod začali s přídavnými jmény, příště budeme pokračovat. Pak jsme pokračovali v předponami sloves a trochu opakovali.
Na viděnou už příště ve škole.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
tak jsme se dnes sjednotili a srovnali, co kdo máme hotové :-) A příště se uvidíme už ve škola. Cvičení, která máte mít s sebou, jsme si řekli, tak se na vás budu těšit.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme udělali polovinu strany 67 v učebnici a zbytek doděláme pak ve škole, protože je to poslech:-) Taky jsme udělali str. 51 ve workbooku a první část z nových vět, máte tam domácí úkol a zbytek doděláme příště. Příště ještě ON LINE a pak už ve škole!
Na viděnou
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsem dodělávali všechny resty, které nám zbývaly, dávali jsme dohromady nedodělaná cvičení a opakovali. Příště se na vás budu opět těšit:-)
Mějte se hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsem dodělávali všechny resty, které nám zbývaly, dávali jsme dohromady nedodělaná cvičení a opakovali. Příště se na vás budu opět těšit:-)
Mějte se hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí, dnes jsme dočetli článek Lekce 8A. Opakovali jsme vzadu ve cvičebnici a začali neodlučitelné předpony.
Na viděnou příště :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali workbook lekci 6A a pak jsme se věnovali nové lekci v učebnici, 6B. Máme hotovou str. 66 a příště budeme pokračovat. Pokračovali jsme pak ve větách, které jsem vám poslala, které jsme nestihli, máte za úkol :-)
Hezký týden přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Dobrý den :-)
Dnes jsme dělali opět cvičení na préteritum a předložkové vazby.
Mějte hezký týden. Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Dobrý den:-)
Dnes jsme dočetli článek lekce 8A a dávala jsem vám otázky a opět jsme opakovali skloňování.
Domácí úkol vám pošlu :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí, dnes jsme dopřekládali věty na Furniture. Pak jsme dělali workbook, lekci 6A a část vět na there is there are. Zbytek máte za úkol.
Na viděnou v pondělí :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme se věnovali slovíčkům z nové lekce 8.A a pak článku. Příště v tom budeme pokračovat :-)
Klidný týden vám přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali ještě věty na překlad Boden a Erde a pak novému překlad k Leseverstehen, které jsme dělali v minulých hodinách. Příště budeme pokračovat :-)
Mějte klidný týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsem dokončili lekci 5. A začali jsme lekci 6A s tématy Furniture and Houses a taky gramatikou There is There are. Ukoly víte a budu se na vás těšit příští pondělí :-)
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme se vrátili k domácímu úkolu z minula, pak jsme dodělali cvičení na skloňování adjektiv a začali jsme slovíčka nové lekce 8A, která máte za úkol se naučit:-)
Uvidíme se za týden.
Mějte se hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme pokračovali ve cvičení na préteritum, věty na překlad, které jsem vám připravila, budeme dělat příště :-)Mějte se hezky.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: A1MP (žák)
Moji milí,
dnes jsme ještě dodělali Dickense:-) Pak jsme začali opakovací papír s předložkami a pokračovali jsme v učebnici, jsme teď u strany 62.
Domácí úkol vám pošlu mailem.
Mějte klidný týden.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: N2mp (žák)
Moji milí,
dnes jsme dělali další část cvičení na skloňování adjektiv a členů, příště doděláme společně!!! Pracovali jsme s pracovním sešitem. domácí úkol vám pošlu na mail.
Hezký týden přeji.
Olga
Od: Olaop (učitel)Pro: Němčina úterý Studio D (žák)
Moji milí,
dnes jsme dodělali překladové věty na téma Bode x Erde. Pak jsme se věnovali opakování préterita.
Příště budeme pokračovat.
Hezký týden přeji.
Olga